>


STeP ร่วมหารือเตรียมจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางการทูตและพิธีการต่างประเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง มช. เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับสากล
2022-08-05

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้การต้อนรับคุณพันธจักร ว่องปรีชา เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24 และ NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากอุทยานฯ พร้อมร่วมพูดคุยหารือเพื่อจัดเตรียมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง เสริมองค์ความรู้ด้านพิธีการทูต เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์สู่การนำไปปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ NSP VVIP Lounge อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)