>


STeP ร่วมบรรยายพิเศษงาน “BOT North Open House: เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ” ร่วมบ่มเพาะสตาร์ทอัพในพื้นที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
2022-08-01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายพิเศษ “Digital Landscape จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจภาคเหนือ” ภายในงาน BOT North Open House: เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือสู่ยุคดิจิทัลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสตาร์ทอัพ ด้วยโปรแกรม "Basecamp24" ด้วยการนำงานวิจัยในรั้วมหาวิทยาลัยผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท. สภน.) กำหนดจัดงาน BOT North Open House: เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ธปท. เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ภาคธุรกิจในพื้นที่ภาคเหนือได้เข้าถึงเทคโนโลยี และยกระดับธุรกิจในโลกยุคใหม่ให้มีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืนในกระแสดิจิทัล