>


โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่สากล (Future Lab) จัดกิจกรรมส่งท้ายพร้อมพิธีปิดโครงการ เพิ่มศักยภาพ เร่งขีดความสามารถของผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรม แบรนด์ไทยสู่เวทีสากล
2022-07-27

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมนำเสนอกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในรูปแบบ Pitching ภายใต้โครงการบ่มเพาะบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่สากล (Future Lab – Enhanced Thailand’s BCG Economy Model) เพื่อสร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือที่มีนวัตกรรมเบื้องต้น ณ NSP Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ก่อนเข้าสู่พิธีปิดโครงการในช่วงท้ายกิจกรรม โดยมีนายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะ พัฒนาต่อยอด และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยในส่วนภูมิภาค กลุ่มสินค้า BCG ในด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์สินค้าที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการคิดแบบนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดยผลสำเร็จของโครงการได้เกิดการเพิ่มศักยภาพ เร่งขีดความสามารถของผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมแบรนด์ไทยสู่เวทีสากลได้มากถึง 15 แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากความรู้ผ่านกิจกรรมการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้ประกอบการยังมีโอกาสได้รับคู่มือการสร้างแบรนด์เฉพาะแบบ (Brand Book) รวมถึงแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ (E-Catalog) เพื่อใช้เป็นสื่อในการนำเสนอสินค้า สร้างภาพลักษณ์ และ story telling ของแบรนด์สินค้าแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อไป