>


กิจกรรม RSP Capacity Building 2022 เตรียมยกระดับการให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ
2022-06-27

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้านการให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการ ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) พร้อมเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สปอว. และบุคลากรมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 16 สถาบันก่อตั้ง ร่วมพิธีเปิด ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและผู้จัดกิจกรรม โดยมี คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับการให้บริการของโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับเดียวกัน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการจากผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มากขึ้นจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ในหลากหลายพื้นที่มากขึ้น

ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการรับฟังบรรยายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการเพื่ออุตสาหกรรม, การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนนำศึกษาดูงานชมพื้นที่ให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อาทิ โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP Central Laboratory) ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง (CIMO) ฯลฯ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 วัน (27-28 มิถุนายน 2565) โดยสามารถติดตามประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook Fan Page อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park