>


BCG Mae Hia Tour
2022-06-07

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรม BCG Mae Hia Tour
ภายใต้โครงการ "The BCG Initiative @CMU Mae Hia"
พร้อมรับฟังบรรยาย “การเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจแหล่งทุน”
จาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

 

สมัครร่วมกิจกรรม คลิก