>


STeP ร่วมลงนาม “กลไกการส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงิน (เสือติดดาบ)” พร้อมติดอาวุธ 7 ด้านให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย หวังยกระดับธุรกิจให้เติบโตในยุควิกฤต
2022-05-27

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับพันธมิตรนวัตกรรมไทย เปิดตัวโครงการ “เสือติดดาบ” พร้อมลงนามความร่วมมือ “กลไกการส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงิน” กับหน่วยงานชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสมาคมธุรกิจ จำนวน 15 หน่วยงาน อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) บริษัท ยูไอซี เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (UIC Certification) ฯลฯ เพื่อสร้างเครื่องมือช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมผ่านการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานที่ปรึกษา/ผู้ให้บริการ โดยให้การสนับสนุนธุรกิจจำนวน 7 ด้านครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการและการขยายผลการเติบโตของนวัตกรรม เสมือนเป็นการติดอาวุธให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้นวัตกรรมสำหรับสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจเพื่อต่อสู้และปรับตัวต่อภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดโครงการ และ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษหัวข้อ “การปรับตัวและการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมในภาวะวิกฤต”

ในการนี้ คุณเมลิน เชื้อมโนชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการลงนามดังกล่าว พร้อมกล่าวแนะนำบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานฯ ได้แก่ โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant), โรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Pilot Plant), ศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจร (The Brick FABLAB), ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง (Center of Ion Beam Materials Development and Optical Analysis) ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ(Agriculture and Bio Plasma Technology Center: ABPlas) และห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)