>


STeP ต้อนรับคณะผู้บริหารหลักสูตร WiNSx
2022-05-18

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หลักสูตร WiNSx เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ Triple Helix Cooperation Network (THCONET) ผนึกพลังประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การทำงานบนฐานเครือข่ายระดับพื้นที่

ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมและการสร้าง Startup ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์” นอกจากนี้ รศ.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย และคุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายหัวข้อ “ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

จากนั้นนำคณะดูงานเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบอาคาร อาทิ The Brick FABLAB, HYPE Club, โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant), Basecamp24 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน และปิดท้ายที่ NSP Inno Store พื้นที่ทดสอบตลาดของสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ