>


ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your Biz 2022
2022-05-05

ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ


หมายเหตุ

  • ลำดับการประกาศผลไม่เรียงตามลำดับคะแนน
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
  • กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ ทางโครงการจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับถัดไป