>


STeP เปิดพื้นที่ต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมหารือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่สากล
2022-04-21

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคุณสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบด้วยหัวข้อ “บทบาทอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม” และหัวข้อ “การพัฒนาและวิจัยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง” จากผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามลำดับ ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานงานวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม