>


อว.ใช้นวัตกรรมช่วย ”ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองครก” อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โชว์หมู่บ้านควาย สวนผลไม้ออร์แกนิค นวดผ่อนคลายแบบไทย อาหารท้องถิ่น แช่น้ำพุร้อน ไฮไลท์ “อาบออนเซ็นในโฮมสเตย์” พร้อมรับนักท่องเที่ยวไทย - เทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คาดรายได้หลังเปิดประเทศ 2.5 ล้านบาทต่อเดือน
2022-03-31

วันที่ 30 มี.ค. 2565 น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองครก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยบางส่วนผ่านโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานอุทยานวิทยาศาสตร์ จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองครก เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและสุขภาพจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่เล็งเห็นการนำวัฒนธรรมและทรัพยากรในชุมชนมาต่อยอดเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ภายในท้องถิ่น อาทิ หมู่บ้านควาย สวนผลไม้ออร์แกนิค นวดผ่อนคลายแบบไทย การแสดงจากเยาวชนและผู้สูงอายุ การทำอาหารท้องถิ่น การต้มไข่และแช่น้ำพุร้อนด้วยน้ำพุร้อนและไฮไลท์คือ การอาบออนเซ็นในโฮมสเตย์

การดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน การบริหารทีมการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดผ่านกิจกรรมของโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startup) เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและกระจายรายได้แก่เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเพื่อวางแผนธุรกิจที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอลจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลังโควิด – 19 ดีขึ้น คาดว่าชุมชนจะมีรายได้กว่า 2.5 ล้านบาทต่อปี เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้