>


STeP เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในงาน Youth APEC BCG Symposium และลงนามความร่วมมือกับ NIA เตรียมผนึกกำลังจัด Regional Youth Symposium
2022-03-21

วันที่ 19 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมงาน Youth APEC BCG Symposium ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 30 ภาคีเครือข่าย พร้อมร่วมรับฟังผลงานแผนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมหาแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่และการสนับสนุนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ต่อไป

ในการนี้ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ พร้อมด้วยผู้บริหารเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผสานกำลังเตรียมจัดกิจกรรม Regional Youth Symposium ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นตัวกลางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุล (Balanced) ทั่วถึง (Inclusive) และยั่งยืน (Sustainable)