>


ประกาศสิ้นสุดการเป็นพนักงานอุทยานฯ
2022-03-16

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งให้ทราบว่า นางสาวณัฏฐณิชา กันธิยะ ได้สิ้นสุดการเป็นพนักงานอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 หากมีความประสงค์ติดต่ออุทยานฯ โปรดติดต่อ นางสาวรัตติกาล อยู่สุภาพ พนักงานบริการจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม อีเมล : rattikan@step.cmu.ac.th