>


STeP ร่วมกับภาคีเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค คว้ารางวัลคนเลี้ยงม้า พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยในโครงการ “นิลมังกร” รุ่นที่2
2022-03-14

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัล “คนเลี้ยงม้า Award” จาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): NIA ภายในการจัดงาน“แถลงข่าวผลสำเร็จของโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย” เวทีที่ผสานกำลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายกว่า 20 หน่วยงาน ที่ร่วมสร้างผู้ประกอบการ ส่งต่อองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เดินหน้าผสานกำลังจัดการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม รอบภูมิภาค รุ่นที่2 (นิลมังกร แคมเปญ) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup นำนวัตกรรมไปต่อยอดธุรกิจในแต่ละท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง