>


ประกาศสิ้นสุดการเป็นพนักงานอุทยานฯ
2022-03-01

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งให้ทราบว่า นางสาวศรสวรรค์ จันทะเศษ ได้สิ้นสุดการเป็นพนักงานอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 หากมีความประสงค์ติดต่ออุทยานฯ โปรดติดต่อ นายวทัญญู แสนโภชน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม อีเมล : watunyou@step.cmu.ac.th