>


สป.อว. ร่วมกับ มช. ในฐานะเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น
2021-11-02

       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวภาพรวมโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ และเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานระหว่างกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ อีกด้วย

       ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีฯ และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในฐานะเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ผ่านรูปแบบออนไลน์ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Services Center)

       บันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 34 หน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลจาก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมสรรหาพร้อมบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น