>


STeP ประสบความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ด้วย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จาก TCEB
2021-08-26

       อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เข้าร่วมงาน MICE Standard Day 2021 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับมอบตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) ประเภท Meeting Rooms จากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานพื้นที่ให้บริการห้องประชุม ประเภทองค์กรภาครัฐ/เอกชน


     การได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ จะทำให้อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อยู่ในฐานข้อมูลของ MICE ที่มีมาตรฐานของประเทศไทย เชื่อมโยงสู่การเข้าสู่อุตสาหกรรม MICE ในระดับสากลเชื่อมโยงสู่การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคต่อไป