>


โครงการ Business Brotherhood
2018-02-26

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทแอพเวิร์ค จำกัด จัดโครงการอบรมการพัฒนาธุรกิจรายใหม่ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (Digital Technology & Smart IOT) : Business Brotherhood เพื่อส่งเสริม Startup ให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาแผนธุรกิจ เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในการ่วมพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของการประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพสูง นักศึกษาและผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561