>


STeP พร้อม ... ปฏิบัติงานตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
2021-06-01

STeP พร้อม ... ปฏิบัติงาน 
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ตามปกติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

โดยกำหนดให้รักษามาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

  1. เข้า - ออก อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ตามช่องทางที่กำหนด
  2. ก่อนเข้าอาคารต้องได้รับคัดกรองการวัดอุณหภูมิร่างกายและบันทึกข้อมูลทุกครั้ง
  3. สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอาคารฯ