>


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
2021-01-29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้ารายงายตัวในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารอำนวยการฯ ตึก A ห้อง A407 เวลา 13.40 น. แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงหรือกระโปรงสุภาพ และ โปรดเตรียมเอกสารเพื่อเข้ารายงานตัวดังนี้ 1. สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 2. สำเนาเอกสาร Transcript 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล