>


บจ. มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน ร่วมนำเครื่องฉายแสง UVC ออกบูธโชว์ผลงานนวัตกรรม เตรียมความพร้อมสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ
2021-01-13

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) นำผลงานสตาร์ทอัพบริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด จากการบ่มเพาะธุรกิจโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. แม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมออกบูธโชว์ผลงานนวัตกรรมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับ 6 หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย เตรียมพร้อมรับโอกาสในการสนับสนุนบูรณาการด้านนวัตกรรม วิจัย เทคโนโลยีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงภาคเอกชนสู่การค้าระหว่างประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสอดรับตามนโยบายภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มากขึ้น

สำหรับเครื่องฉายรังสี UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun" โดยบริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ New Normal และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤต Coivd-19 ปี 2563 จากกระทรวง อว. เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วย