>


รางวัลแห่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งท้ายปี 2563 Startup มช. ผลผลิตการบ่มเพาะธุรกิจจาก STeP นำเครื่องฉายรังสี UVC รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ New Normal จากกระทรวง อว.
2021-01-04

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤต Coivd-19 ปี 2563 จาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงานแถลงข่าวยุทธศาสตร์กระทรวง อว. ประจำปี 2563 ณ ห้องรอยัลมณียา บอลรูม โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์

ผลงานนวัตกรรมผสานเทคโนโลยีในการสร้างเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun” โดยสามารถกำเนิดแสง UV ที่มีความเข้มข้นในช่วงคลื่น 253.7 นาโนเมตร สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่มีระบบอากาศปิดเช่นสถานพยาบาลและวัสดุทางการแพทย์ ช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรคแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการสถานพยาบาล พร้อมลดต้นทุนในการทำความสะอาดได้ โดยปรับแต่งอุปกรณ์ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและเพิ่มพื้นที่สำหรับการฆ่าเชื้อในห้องต่างๆ รวมถึงพื้นที่แออัดซึ่งยากต่อการทำความสะอาด ทั้งยังมีระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน พร้อมควบคุมการทำงานผ่านระบบ IOT แสดงผลประสิทธิภาพการทำงาน โดยสามารถส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์เชื้อและรายงานผลอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลอด UVC ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันจากผู้ผลิตรายอื่น

ปัจจุบัน V-Free by Maneejun ได้นำไปใช้งานแล้วกว่า 11 แห่ง ทั้งโรงพยาบาลและสถานที่ราชการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์จาก อย., รับรองคุณภาพความปลอดภัยจาก PTEC พร้อมอยู่ในระหว่างการยื่นขอการรับรองจาก มอก. เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ผลการทดสอบด้วยการวิจัยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งอยู่ในระหว่างการขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยคาดว่า จะได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมภายในต้นปี 2564 ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยแสดงความพร้อมการใช้งานเชิงพาณิชย์ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ (Public Procurement) เพื่อเป็นประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศต่อไป