>


รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร
2020-12-11

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเข้าหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลีนิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารอุทยานฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ได้ร่วมนำเสนอผลงานเด่นในหัวข้อ โปรแกรมรวมพลัง มช. เพื่อเร่งการฟื้นตัวหลัง COVID-19 และบทบาทของ อว.ส่วนหน้า กับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ตัวแทนนักวิจัย ได้นำเสนออีก 4 ผลงานเด่นจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยคุณภาพพิเศษ (การยิงไอออนปรับปรุงพันธุ์ข้าว), ธุรกิจไม้ดอกและการขยายผลสู่เกษตรกร, การแก้ปัญหาหมอกควัน PM2.5 ภาคเหนือ และ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”

หลังเสร็จสิ้นการหารือ คณะได้เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovation Food Fabrication Pilot Plant) การให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้ตอบโจทย์และครอบคลุมธุรกิจอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ