>


โครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 “First STeP”
2018-02-26

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 - 4 จากทุกสถาบัน เพื่อเข้ารับการฝึกงานภายใต้โครงการ “First STeP” ในปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) พื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ โดยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมาสู่การฝึกปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะวิชาชีพอันจะส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริงและเป็นแนวทางก้าวไปสู่ความชำนาญในวิชาชีพต่อไป อุทยานฯ จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาที่มีความสนใจ สมัครและเข้าร่วมโครงการ “First STeP” โดยการกรอกใบสมัครรับนักศึกษาฝึกงาน และส่งกลับมายังอุทยานฯ ทางอีเมล์ hr@step.cmu.ac.th (นายยิ่งยศ ปลาทอง) โดยตั้งชื่อเรื่องว่า “นักศึกษาฝึกงาน First STeP” ได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานของอุทยานฯ ต่อไป