>


STeP เดินหน้านำเทคโนโลยี 5G จาก AIS ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน
2020-10-05

เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สนับสนุนงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ณ VVIP Lounge อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)


สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการนำเครือข่ายเทคโนโลยี 5G มาสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ผลักดันและสนับสนุนสภาวะแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการ Smart Building ของอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และโครงการ Smart Factory ของโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) ซึ่งเทคโนโลยี 5G จะสร้างการผลิตและการบริการรูปแบบใหม่ในประเทศ พร้อมเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลไทย


ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ด้วยความแข็งแกร่งในการผนึกกำลังด้านเทคโนโลยีและด้วยวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันในการนำ 5G Digital Infrastructure มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางด้านโทรคมนาคมในประเทศได้อย่างสมบูรณ์