>


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)
2020-09-10

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563