>


DITP และ NEA จับมือ STeP จัดพิธีเปิดโครงการ “RISING NORTHEN STARTUP : Startup ถิ่นเหนือไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปั้นสตาร์ทอัพภาคเหนือ เชื่อมโยงตลาดภูมิภาคสู่การเติบโตในตลาดสากล
2020-08-13

STeP สนับสนุนมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
ขยายเวลาปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อประสานกับอุทยานฯ ได้ตามปกติ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

โทรศัพท์: 053 948678
อีเมล: info@step.cmu.ac.th
Facebook Fanpage: cmustep
Line Official: @cmustep