>


ร่วมแสดงความยินดีกับ 3 ทีมสตาร์ทอัพ จากรั้วมหาวิทยาลัย คว้าชัยการประกวดนำเสนอแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ จากเวที “SiBB Global Connect”
2020-07-22

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STeP) จัดกิจกรรมการประกวดนำเสนอแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ “SiBB Global Connect” รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการนักศึกษาในกลุ่ม Digital for Lifestyle และ Digital for Quality of Life เตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตรรมผ่านกลไกการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและพี่เลี้ยงทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

       โอกาสนี้ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และมอบรางวัลสำหรับทีมนักศึกษาผู้ประกอบการทั้ง 3 ทีม ที่มีความโดดเด่นในแผนธุรกิจและมีศักยภาพในการต่อยอดเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในระดับสากล พร้อมกล่าวปิดกิจกรรม โดยนักศึกษาและผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล จำนวน 3 ทีม ได้แก่

  • ทีม ReCute จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานระบบจัดการร้าน Multiband และสินค้าฝากขายแบบ O2O
  • ทีม OFFIT จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอผลงาน Interactive exercise game ที่ช่วยให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพดีขึ้น
  • ทีม SewSide จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเสนอผลงาน A one-stop B2B garment platform เชื่อมโยง SMEs และโรงงานผู้ผลิต
       สำหรับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศนี้ มีทีมผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 15 ทีม จาก 9 มหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกผู้ร่วมประกวดจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการ Business Brotherhood ทั่วประเทศ จำนวน 27 มหาวิทยาลัย ซึ่งทีมผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 ทีม จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ เตรียมความพร้อมสู่การขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมโอกาสในการจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนทั้งในระดับประเทศและสากลต่อไป