>


ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการโครงการ Northern Boutique Arabica Coffee Center ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมหลักที่ 1)
2020-07-16

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Center) ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมหลักที่ 1)

* ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ 22 - 24 ก.ค. 63 ณ แหล่งเรียนรู้พื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
จำนวน 22 ราย
* ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด
ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563
จำนวน 35 ราย