>


ประกาศสิ้นสุดการเป็นพนักงานอุทยานฯ
2020-03-26

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งให้ทราบว่า นางสาววิมาลา จุ่งมิตร ได้สิ้นสุดการเป็นพนักงานอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563
หากมีความประสงค์ติดต่ออุทยานฯ โปรดติดต่อ นางสาวจิราวรรณ วงศ์ดอกไม้ ผู้จัดการฝ่ายสรรค์และการสื่อสาร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยเชียงใหม่ อีเมล : jirawan@step.cmu.ac.th