>


อุทยานวิทย์ฯ มช. นำทัพ บ.มณีจันทร์ Startup IOT มอบเครื่อง UVC ฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมเคียงข้างชาวเชียงใหม่ สู้ภัย COVID-19
2020-04-28

วันที่ 28 เมษายน เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คุณไกสร มณีจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด Startup ด้าน IOT ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจของอุทยานฯ เดินหน้ามอบผลผลิตนวัตกรรมเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun” จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 163,000 บาท แก่หน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายผลการใช้งานผลผลิตนวัตกรรมให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกภาคส่วนมากขึ้นนอกเหนือจากการมอบเพื่อใช้ในสถานพยาบาลจากที่ดำเนินการมอบมาแล้วจำนวนมากกว่า 10 แห่ง โดยหวังช่วยบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงด้านการแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในระยะยาว
       โดยเครื่องดังกล่าวเป็นผลผลิตนวัตกรรมจากบริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด มีความสามารถในการกำเนิดแสง UV ที่มีความเข้มข้นในช่วงคลื่น 253.7 นาโนเมตร สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่มีระบบอากาศปิด ยากต่อการทำความสะอาด ครอบคลุมรัศมีการทำงานจากเครื่องในระยะ 3 - 5 เมตร (ตามแต่ละขนาดเครื่อง) โดยสามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการทำความสะอาดจากการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ลดจำนวนแรงงานและระยะเวลาในการทำความสะอาด รวมถึงลดปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อได้อีกด้วย
       สำหรับอุทยานฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มุ่งเน้นการให้บริการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมด้วยงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และสร้าง Startup โดยนำความรู้ งานวิจัย และผลผลิตนวัตกรรมที่ได้จากการให้บริการของอุทยานฯ เพื่อใช้ตอบโจทย์สังคมและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ
       นอกจากนี้ อุทยานฯ ได้วางแผนและนำร่องมาตราการรองรับการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs Startup อาทิ การให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์และให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์, การยกเว้นค่าบริการ Total Innovation Solutions อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่), ให้บริการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุจากโรงงานต้นแบบ RF Technology Pilot Plant ได้ฟรี 300 กิโลกรัม พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตรา UTD-RF รับรองคุณภาพข้าว รวมทั้งกลไกสนับสนุนงบวิจัยพัฒนามูลค่าโครงการกว่า 400,000 บาท พร้อมจับคู่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการผ่านวิกฤติ COVID-19 ต่อไปได้อีกด้วย