>


STeP และ FIN รวมเป็นหนึ่ง ส่งมอบผลผลิตจาก Innovative Food Fabrication Pilot Plant แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
2020-04-03

       วันที่ 3 เมษายน เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนผู้บริหารอุทยานฯ และนางสาวปารวีย์ กุณะแสงคำ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ผู้แทนจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ นำน้ำเกลือแร่รสลิ้นจี่และมะเขือเทศราชินีอบแห้ง มอบให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่
       น้ำเกลือแร่รสลิ้นจี่ (Electrolyte Beverage) เครื่องดื่มให้พลังงานสูง ผลงานการวิจัยโดย รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และอาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผ่านกระบวนการปรุงกลิ่นรสและบรรจุโดยโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant)
       นอกจากนี้ ได้นำมะเขือเทศราชินีมาผ่านกระบวนการทำแห้ง (Dehydration Food Process) บรรจุในแพ็กเกจที่สวยงาม โดยนักออกแบบสร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์พกพาสะดวกและง่ายต่อรับประทาน รวมทั้งคงคุณค่าโภชนาการอย่างครบถ้วน
       STeP ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสนับสนุนกิจกรรมของผู้พิทักษ์ป่าให้ดูแลพื้นที่สีเขียวแหล่งทรัพยากรของประเทศต่อไป