>


STeP สนับสนุนน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์จาก NSP INNO STORE สำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า
2020-03-30

วันนี้ (27 มีนาคม) เวลา 16.45 น. ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางปานฉัตร มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค มอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวให้พลังงานจาก NSP INNO STORE แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)