>


เปิดแล้ว โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร บริการใหม่เพื่อการผลิตสินค้านวัตกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
2020-03-27

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ อัพเดทความคืบหน้า Innovative Food Fabrication Pilot Plant โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร พร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยให้บริการและคำปรึกษาสำหรับการผลิตสินค้าแปรรูป เช่าใช้เครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงบริการส่งต่อตรวจวัดคุณภาพสารอาหารและการวิเคราะห์ต่าง ๆ จากห้องปฏิบัติการภายใต้เครือข่ายอุทยานฯ เพื่อช่วยต่อยอดผลงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เกิดขึ้นจริงผ่านการให้บริการอย่างครบวงจรในปริมาณที่เหมาะสมกับความสามารถของภาคเอกชน ทั้งนี้ ให้บริการใน 4 สายการผลิต ได้แก่

  • Acid Food Process กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปประเภทกรด เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มจากผลไม้ ซอสและแยม
  • Low Acid Food Process กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปประเภทกรดต่ำ ที่มีค่า pH มากกว่า 4.6 และมีค่า Water Activity มากกว่า 0.85 ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทนม อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
  • Dehydration Food Process กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปประเภทการทำแห้ง หรือการดึงน้ำออกด้วยการอบแห้ง เช่น ผลิตภัณฑ์ชงละลาย ผักผลไม้อบแห้งด้วยเทคนิคต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
  • Advanced Food Process กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การผลิตสารสกัด สารให้กลิ่นรส น้ำมัน และการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. สอบถามคุณวทัญญู แสนโภชน์ ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 092-342-4488 อีเมล watunyou@step.cmu.ac.th รับบริการ หรือ
คลิกลงทะเบียน