>


เปิดให้บริการแล้ว NSP Central Laboratory ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
2020-01-09

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เผยความพร้อมศักราชใหม่ต้อนรับปี 2563 ด้วยบริการใหม่ NSP Central Laboratory ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) รองรับภาคเอกชนและผู้สนใจ โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี จุลชีววิทยา และด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมให้คำปรึกษาและส่งต่อผลวิเคราะห์ ทดสอบ ไปยังเครือข่ายอุทยานฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง

ผู้สนใจรับบริการสามารถติดต่อ
โทร. 0 5394 8678 อีเมล info@step.cmu.ac.th