>


Foresight จับมือ Food Smart ยกขบวนสินค้าผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมจัดแสดงสินค้าทดสอบตลาดนวัตกรรมในงาน Gift Fair ครั้งที่ 29
2019-12-02

           วันที่ 29 พ.ย. 2562 กิจกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในอนาคตของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ และศึกษาอนาคตโดยการมองไกล (Foresight) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จับมือกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Food Smart) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดพิธีเปิดตัวกิจกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Taste of Northern Food Innovation ในงาน Gift Fair ครั้งที่ 29 โดยมี นายนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวแนะนำโครงการฯ ภายใต้การทำดำเนินโครงการโดยอุทยานฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสทดสอบความเป็นไปได้ของสินค้าเมื่ออยู่ในตลาดจริงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปในพื้นที่ภาคเหนือให้เป็นที่ยอมรับ โดยสะท้อนผ่านศักยภาพของผู้ร่วมโครงการฯ

           ภายในงานจัดให้มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพร้อม บรรจุภัณฑ์ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการมากกว่า 60 กิจการ เช่น ผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่เครื่องดื่มละลายน้ำ จากมันม่วงรสน้ำผึ้งมะนาว ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ไข่ขาวผสมวิตามิน ฯลฯ