>


STeP จับมือ TCELS และอีก 10 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือพร้อมจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเมดิโคโพลิสเชียงใหม่ พัฒนาเมืองต้นแบบนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพแห่งแรกของภาคเหนือ
2019-12-02

        วันที่ 29 พ.ย. รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. จับมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS และอีก 10 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือพร้อมจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเมดิโคโพลิสเชียงใหม่ (Medicopolis : Chiang Mai) ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมด้านการแพทย์ ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชื่อมโยงงานวิจัย บูรณาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาศาสตร์และสารสนเทศชีวการแพทย์สู่การใช้งานจริงอย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนโครงการและเร่งสร้างเชียงใหม่เป็นเมืองต้นแบบนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพแห่งแรกของภาคเหนือ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน


       ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเมืองนวัตกรรมการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่” พร้อมบูธนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์ ซึ่งรวบรวมเทคโนโลยีใหม่ ทั้งงานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย (Translational Research) ด้านการดูแลสุขภาพและนวัตกรรมการแพทย์ รวมทั้งงานบริการที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลจากหลากหลายหน่วยงานองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนแบบก้าวกระโดด เช่น ผลงานกระติ๊บอัจฉริยะ (Smart Kratib) และเครื่องแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือ (CMUBIQ SOS), Hospital Smart Kiosk by Got it Solutions หรือเครื่องคีออสมัลติฟังก์ชั่นสำหรับสถานพยาบาล, ผลงานการผลิตแผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพเฉพาะบุคคลจากยางพารา ฯลฯ