>


แนะนำบริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)
2019-11-19

Science and Technology Infrastructure Databank หรือ STDB อีกหนึ่งบริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ นักวิจัย และนักศึกษา ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลได้ฟรี!! ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสืบค้นข้อมูล
- นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชาในประเทศ
- ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาข้อมูลความสามารถและวิธีใช้งานของเครื่องมือต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ห้องปฏิบัติการมาตรฐานต่างๆ ที่ให้บริการจากทุกหน่วยงานทั่วประเทศพร้อมข้อมูลสถานที่ตั้ง

สนใจ Click เพื่อเข้าใช้บริการ