>


ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Food and Agri Chiang Mai Tech Startup ; FACTS
2019-11-07

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสากรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Food and Agri Chiang Mai Tech Startup ; FACTS)