>


รมว.อว. ยกทัพ 7 Startup ผลผลิตอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พบนายกรัฐมนตรี นำเสนอนวัตกรรมเด่น สร้างการรับรู้ ขยายโอกาสทางธุรกิจ ยกระดับประเทศไทย
2019-10-08

วันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา 08.15 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. นำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation: TBI) จาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ แก่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ทั้ง 7 ราย ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการจากวิสาหกิจเริ่มต้นที่เติบโตจากนักศึกษา (University Startup) ได้แก่ ผู้ประกอบการที่จัดทำระบบการจัดการขยะรีไซเคิล หรือที่รู้จักในนาม Recute โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมจากกากกาแฟที่สามารถย่อยสลายได้ 100% (NU Bio Bags) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) ผู้ประกอบการและ Startup ที่ได้รับการเร่งศักยภาพยกระดับผ่านงานวิจัยหรือใช้บริการแพลตฟอร์มและโครงการต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ • บริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด ผู้ประกอบการที่พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกผักพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 3) ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงสังคม ได้แก่ บริษัท ไทรส์ อีทีซี จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยกระดับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยพลังชุมชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาส้มไร้ก้างแม่ทองปอน ร่วมวิจัยและบ่มเพาะธุรกิจกับมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจนเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อประจำจังหวัดพะเยา, กมล อินดิโก้ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างสรรค์ลวดลายการออกแบบ และการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการรังสรรค์ผลงานผ้าม่อฮ่อมไทยสู่สากล โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, บริษัท ธนพร ไรซ์มิลล์ จำกัด ร่วมกับทีมนักวิจัยและบ่มเพาะธุรกิจฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวไทย ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่ม ล้วนเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันและมีความสามารถในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้ เพื่อการเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสต่อยอดจากกิจกรรม NSP Flash Pitching Show ในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นับเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในผลงานวิสาหกิจเริ่มต้นไทยที่มีศักยภาพของภาคเหนือ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและสังคม โดยมีอุทยานฯ เป็นตัวเชื่อมประสานและสร้างโอกาสในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ พร้อมยกระดับเศรษฐกิจและประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้ เพื่อการเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม