>


หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายนอกอุทยานฯ
2019-07-31

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายนอก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่