>


STeP ต้อนรับ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เยือนถิ่นล้านนา ชมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
2019-06-27

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจ เยี่ยมชมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) หน่วยงานผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและสร้าง Startup ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจในเขตภาคเหนือ โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ NSP VVIP Lounge อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ......................................................................................................................................................................................... ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ให้เกียรติบรรยายสรุปการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือผ่านการให้บริการสร้างสรรค์นวัตกรรมครบวงจรภายใต้กรอบแนวคิด Total Innovation Solutions ที่แวดล้อมด้วยระบบนิเวศนวัตกรรม หรือ Innovation Ecosystem ก่อนนำชมพื้นที่ให้บริการโดยรอบอาคารฯ จากนั้นเวลาประมาณ 14.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ร่วมรับฟังการแนะนำธุรกิจจากตัวแทนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้าน Deep Tech และ Digital Health Tech ที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจจากอุทยานฯ โดยนำเสนอแผนการดำเนินงานและแนวทางการสนับสนุนธุรกิจจาก 9 สตาร์ทอัพ เพื่อร่วมหาแนวทางในการสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจกับโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่การผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตในเวทีโลก