>


STeP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
2018-03-21

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยสูงสุดถึง 50% (รายละเอียดตามเงื่อนไขโครงการ) สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญฤทัย และ คุณณัฐฐา โทร 081-969-6919 E-mail: irtc@step.cmu.ac.th