>


STeP ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
2019-04-04

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ณ ห้องประชุม UV Board Room ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนาม เพื่อมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาการผลิตผงสังกะสีออกไซด์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ผ่านบุคลากรจากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ อาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, ผศ.ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ อาจารย์นักวิจัยจากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และคณะนักวิจัยในโครงการฯ ดร.โยธิน ฉิมปุละ จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม, ดร.นัทธวัฒน์ เสมากูล และ ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย