>


สกว. ร่วมกับ มช. จัดงานสัมมนากระตุ้นการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นำร่องพัฒนาต่อยอดงานวิจัย มช. เตรียมความพร้อมยกระดับเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
2019-03-29

วันที่ 22 มีนาคม เวลา 8.30 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจจำนวนกว่า 400 คน ร่วมงานสัมมนากระตุ้นการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการการแปลงงานวิจัยและยกระดับสู่การใช้ประโยชน์ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างระบบวิจัยใหม่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และแสดงให้เห็นถึงทิศทางการวิจัยในอนาคต เพื่อการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีให้ตรงความต้องการของภาคเอกชนและสามารถใช้งานได้จริง โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายโครงสร้างระบบวิจัยใหม่ ที่มาและความสำคัญของโครงการการแปลงงานวิจัยและยกระดับสู่การใช้ประโยชน์ โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสกว. การบรรยายนวัตกรรมและทิศทางการวิจัยในอนาคต เพื่อยกระดับสู่เชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มช. และการแนะแนวทางการต่อยอดงานวิจัยที่สามารถยกระดับสู่การใช้ประโยชน์ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยจาก ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานฯ เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี Technology Readiness Levels (TRL) ในระดับที่สูงขึ้น (จากระดับ TRL 1 – 2 เป็นระดับ TRL 3 – 4) และมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ในระดับ Lab Scale หรือผลการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติความสามารถของผลการวิจัย (Proof of Concept)