>


เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ โครงการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your BIZ 2019
2019-02-08

Design for Your BIZ จัดขึ้นเพื่อให้บริการที่ตอบโจทย์ สำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่สนใจการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และด้านการออกแบบเพื่อสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ และเป็นที่จดจำของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรในเชิงธุรกิจ เช่น ตราสัญลักษณ์ นามบัตร แผ่นพับ เป็นต้น โดยนักออกแบบของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่