>


กิจกรรม “Northern STEM Day ครั้งที่ 1 @Northern Science Park” เปิดโลกทัศน์จุดประกายความคิดผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในยุค 4.0
2018-11-09

7 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรม “Northern STEM Day ครั้งที่ 1 @Northern Science Park” สร้างโอกาสเยาวชนไทยเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ บูรณาการองค์ความรู้ 4 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ผลักดันแนวคิด STEM ตามนโยบายกระทรวงวิทย์ฯ หวังจุดประกายความคิดเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สู่อนาคต พร้อมชมความก้าวหน้าทางวิทยาการและผลผลิตนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือผ่านบูธ Startup และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 1,000 คน ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)