>


ประชาสัมพันธ์จำหน่ายพอลิเมอร์เพื่อผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สนใจ
2018-10-19

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จำหน่ายพลาสติกชีวภาพ (พอลิเมอร์เกรดทางการแพทย์) สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นผลิตวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ (biomaterial) สำหรับผู้สนใจ โดยเป็นผลผลิตจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (สนช.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนสนับสนุนโครงการผลิตพอลิเมอร์ดูดซึมได้คุณภาพสูงสำหรับเครื่องมือแพทย์ในการสร้างห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรองระบบ ISO 13485 จาก TÜV SÜD ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สามารถผลิตพอลิเมอร์มาตรฐานระดับนานาชาติ ASTM F1935-09 พร้อมได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) ภายใต้โครงการจัดทำกระบวนการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และในส่วนเทคโนโลยีการผลิตยังได้รับการรับรองสิทธิบัตรจาก US Patent & Trademark Office ที่ทำให้ห้องปฏิบัตการฯนี้ สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพเพื่อจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศถึงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 อีเมล์ licensing@step.cmu.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 092-657-1056