>


STeP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
2018-08-02

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยสูงสุดถึง 50% (รายละเอียดตามเงื่อนไขโครงการ) สนใจสมัครได้ถึง 31 สิงหาคมนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวลักษณ์ จันทร์แรง (083-577-4724) และ คุณณัฐฐา ทรงศุภชัยกุล (089-701-2091) E-mail: irtc@step.cmu.ac.th