ระบบแจ้งซ่อม
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ติดต่อ : 0 5394 8678 ต่อ 1303