Loading...

Image

UTD RF Rice Product บายศรีข้าวหอมสุรินทร์ 100%

    เทคโนโลยีในการกำจัดมอดข้าวและไข่มอด สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยหลักการสร้างความร้อนจากเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Generator) เกิดเป็นความร้อนในระดับโมเลกุลอย่างทั่วถึงในเวลาอันสั้น จึงสามารถกำจัดมอดและไข่มอดตลอดวงจรชีวิตได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ข้าวหอมมะลิแท้จากจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยอันเป็นเอกลักษณ์ ได้รับเครื่องหมายรับรอง “THAI HOM MALI RICE” ตามมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยจากกระทรวงพาณิชย์กำหนด

จำหน่ายโดย : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่ : 126 หมู่ที่ 4 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทร : 0445587713
อีเมล์ :
วิจัยโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ และคณะ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่